Data e sotme
August 17, 2022

Qeveria ta rritë shumën për financimin e sektorit civil

Sektori civil, përveç që kërkon kushte të qarta sipas të cilave do të ndahen të hollat nga Buxheti i shtetit, kërkon edhe rritje drastike të mjeteve. Propozohet edhe ndryshimi i modelit për shpërndarjen e të hollave nga Lotaria Shtetërore. Me këto dy ndryshime, një pjesë e organizatave joqeveritare konsiderojnë se do të ulet financimi i organizatave civile nga donatorë të jashtëm.

autor: Goran Temenugov

Storjet gazetareske realizohen në kuadër të projektit “Raportim për shoqërinë civile dhe ndikimi i saj mbi ndryshimet në shoqëri”, që zbatohet nga IMM dhe SCOOP, me përkrahje nga programi CIVICA Mobilitas.

 

“Plani vjetor i punës është mbështetur nga CIVICA Mobilitas”.

civica_mobilitas_logo

“Përmbajtja e këtij publikimi është një përgjegjësi vetëm e SCOOP Maqedonia dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se i  pasqyron pikëpamjet e CIVICA Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ose organizatave që e zbatojnë”.