Data e sotme
February 1, 2023

Borçe Davitkovskit, Fakultetit Juridik: Përsëri i kthehemi mënyrës së vjetër të testimit

Unë mendoj se Bolonja nuk është e mirë. Nuk zbatohet në Francë, Gjermani, Austri, madje edhe në Fakultetin Juridik në Bolonjë, procesi i Bolonjës nuk zbatohet

I ftuari në intervistën e kësaj jave të Inbox7 është dekani i Fakultetit Juridik në Shkup, Borçe Davitkovski.

 

 

Inbox7: Së pari, do të doja të ju pyes për aplikimin e provimeve eksterne për studentët e vitit të dytë dhe të katërt të fakulteteve? A mendojnë se kjo gjë është e arsyeshme?

 

Davitkovskit:  E pra, unë mendoj se kjo gjë është e paarsyeshme sipas meje. Kjo është antikushtetuese dhe e kundërligjshme, sidomos nëse kemi parasysh se Ligji ekzistues për arsimin e lartë ka më shumë mekanizma me të cilët mund të kryhet një kontroll ekstern të njohurive të studentëve ekzistues. Domethënë, ka një Bord për akreditim dhe vlerësim, i cili përbëhet nga 21 profesorë nga të gjitha universitetet publike dhe private, të cilët i vlerësojnë programet tona, përkatësisht i akreditojnë të njëjtat, por gjithashtu në çdo tre vjet kryejnë edhe vlerësim. Ata mund të vijnë në çdo kohë, të kryejnë një kontroll dhe të shohin nëse dhe në cilën mënyrë i zbatojmë provimet, të kryejnë një kontroll të njohurive të studentëve. Mënyra e dytë, sipas ligjit, ne jemi të detyruar të bëjmë një vlerësim të brendshëm. Ne në Fakultetin Juridik çdo semestër bëjmë një vlerësim sepse të gjitha lëndët janë semestrale. Rezultatet nga vlerësimi, të cilin e bëjnë studentët, i publikojmë në një faqe interneti, kurse raportin vjetor e dërgojmë në Rektorat, i cili është pjesë përbërëse e raportit vjetor të universitetit. Pastaj, kemi një mekanizëm të vlerësimit të jashtëm ndërkombëtar. Para tri vitesh UKEM-i, përkatësisht Fakulteti Juridik është vlerësuar nga ekspertë të Holandës, Norvegjisë dhe Suedisë, të cilët brenda tre-katër muajsh na kanë vlerësuar tërësisht. Këta janë mekanizmat të cilët i respekton ligji, ata janë në kuadër të autonomisë dhe komuniteti akademik është i përfshirë në mënyrën e zbatimit të procesit arsimor.

Pse, po ashtu, jam kundër? Për shkak se kjo qeveri me ndryshimet e ligjeve të vitit 2006 deri tani kishte një projekt 35/45, ku ata të cilët punojnë mund të studiojnë – për femrat 35, për meshkujt 45. Automatikisht, dikush që do të regjistrohet dhe sigurisht se për dy vjet nuk do ta kryejë vitin, a do të thotë kjo se duhet të çregjistrohet nga fakulteti? Pastaj, kemi projektin për studim gjatë gjithë jetës, ku, po ashtu dikush mund në moshën 60, 70 apo 80 vjeçare të regjistrohet në fakultet. A do të thotë kjo se nëse nuk e kalon vitin e dytë duhet ta humbasë statusin e studentit?

 

Ne kryejmë një aktivitet publik, jemi të autorizuar për të dhënë diploma. Diplomat tona për profesione të caktuara mund të jetë kushtimisht nën verifikim. Për shembull, në qoftë se dëshironi të hyni në administratë duhet të kaloni pesë teste: për integritet, testin psikologjik, kompjuterë … Ky është megjithatë, verifikimi i diplomës sonë. Ai që nuk do ta kalojë testin nuk do të pranohet, por, megjithatë ai do të ketë statusin e juristit të diplomuar. E njëjta gjë ndodh në qoftë se doni të testoheni për gjyqtar, avokat, duhet ta jepni në Ministrinë e Drejtësisë testin për gjyqtar-avokat, ai po ashtu është verifikimi i diplomës sonë. Ka certifikata specifike edhe për kontabilistët, inxhinierët,. Ky është në fakt verifikimi. Por, ju gjatë studimit, i cili nuk është i detyrueshëm, dhe është megjithatë një punë private, t’i thoni dikujt i cili ka arritur për shembull në vitin e katërt se është i paaftë për të shkuar më tej. Ajo thjesht nuk është korrekte edhe përkundër lirisë së zgjedhjes së arsimit. Në fund të fundit, askush nuk ështëi obliguar për ta kryer fakultetin apo nuk do të thotë se duhet patjetër të punësohet me atë diplomë.

 

Unë nuk e di dikë që është më i mençur dhe që do të duhet të verifikojë provimet në universitet, veçanërisht që për lëndën E drejta romake, nga të gjitha fakultetet ​​në shtet, vetëm Fakulteti Juridik në Shkup e ka lëndën E drejta romake. Parashtrohet pyetja se kush do të vlerësojë provimin e lëndës E drejta romake? Askush tjetër nuk e ka studiuar këtë lëndë. Cili do të jetë kuantumi i pyetjeve dhe cila do të jetë ajo Qendër për testim,  e cila do të kryejë verifikimin e njohurive të studentëve të vitit të katërt. Është mirë që u tha dhe u zbut qëndrimi, duhet të dëgjohen të gjitha argumentet. Por, duhet të hapen të gjitha kartat për të shihet se cila është ideja dhe qëllimi. Dhe ne jemi për atë që të ketë diploma të vërteta, por jo në këtë mënyrë. Ka shumë mënyra të tjera. Bordi i akreditimit dhe vlerësimit mund në çdo moment t’i mbyllë ato institucione të cilave u kanë dhënë akreditim  nëse vlerësimi është negativ. Ajo është mënyra më e shpejtë dhe më pak e dhimbshme sesa kjo mënyrë që të gjithë studentët të vihen në të njëjtin kosh.

 

 

Inbox7: A mendoni se është më e dobët cilësia e institucioneve private të arsimit të lartë të cilat në Listën e Shangait u renditën më poshtë se ato shtetërore?

 

-Nuk është korrekte ta gjykoj atë. Sidomos kompanitë e huaja kur kryejnë pranimin e kandidatëve të profesionit juridik, gjithmonë insistojnë të zgjedhin studentë të cilët kanë përfunduar fakultetin tonë. Ne jemi fakulteti më i vjetër, thënë kushtimisht dhe supozoj fakulteti më i mirë juridik në shtet. Diplomat tona njihen kudo, sidomos sepse kemi studime në gjuhën angleze. Nga Strasburgu, i cili është fakulteti i 74-të sipas rangut, ne japim një diplomë të përbashkët për pronën intelektuale. Vijnë 16 ekspertë të dalluar nga Strasburgu. Dikush ta vlerësojë notën e tyre. Kjo është shumë joserioze. Ne në njërën anë kemi një detyrim ligjor që të ketë mësim në anglisht, ndërsa dikush t’i vlerësojë ata. Nuk është korrekte për ata dhe për studentët që përpiqen të kryejnë fakultetin në gjuhën angleze. Nuk besoj se dikush tjetër në Maqedoni ka diplomë të përbashkët me dikë që është nën vendin e njëqindtë në Listën e Shangait.

 

 

Inbox7: Sa ka kontribuar Bolonja për të përmirësuar cilësia e arsimit të lartë, duke marrë parasysh se nuk kanë ndalur argumentimet në këtë temë?

 

Davitkovskit: Në aspektin e profesionit juridik, mendoj se Bolonja nuk është e mirë. Nuk zbatohet në Francë, Gjermani, Austri, madje edhe në Fakultetin Juridik në Bolonjë, procesi i Bolonjës nuk zbatohet. Ne aplikojmë sistemin 3 + 2 vjet, sepse shteti financon tri vitet e para, ndërsa dy vitet e tjera nuk i financon. Ne kemi filluar para 8 vitesh ta aplikojmë në mënyrën klasike sistemin e Bolonjës me testim në kompjuter. Tani planin mësimor e kemi ndryshuar kështu që testimin me shkrim e kemi reduktuar vetëm në 15 për qind dhe përsëri jemi kthyer në mënyrën e vjetër të testimit. Kemi aktivitete, ese, por vendimtar është provimi me gojë, sepse ne megjithatë trajnojmë juristë të cilët do të jenë gjyqtarë, avokatë, noterë, përmbarues, ku duhet të shprehen me gojë dhe kthehemi në një sistem ndërmjet Bolonjës dhe lloji klasik. Faktikisht, në Fakultetin Juridik kthehemi përsëri që në dy vitet e fundit të dominojë provimi me gojë. Atëherë kemi pasur një diplomim të studentëve prej 80-90 për qind, kurse tani diplomimi është reduktuar përsëri në 50-55 për qind të studentëve të cilët përfundojnë brenda afatit të përcaktuar. Më parë, me sistemin e probabilitetit keni pasur mundësi të merrni 51 për qind në kompjuter dhe të merrni një diplomë pa hapur gojën tuaj. Ajo ishte non-sens, por ashtu ishte paraparë. Tani përsëri jemi kthyer në metodën e vjetër. Mendoj se sistemi i Bolonjës në një formë të pastër realizohet shumë vështirë.

 

 

 

Inbox7: Çfarë mendoni sa kanë kontribuar studimet e shpërndara për zvogëlimin e cilësisë së arsimit të lartë në Maqedoni? Ka pasur komente se me studimet e shpërndara shkohet më shumë në kuantitet sesa në kualitet..

 

Davitkovskit: Kjo është e vërtetë. Deri tre vjet më parë kemi shkuar në Veles. Ne ishim të parë që aplikuan indeksin elektronik 8 vjet më parë, ku verifikohet prezenca e studentëve, ajo hyn në dosjen e tyre.

 

Ne patëm një eksperiment. Pesë vjet kemi mbajtur mësim në Veles në komunë, salla për martesa në Veles ishte njëra nga sallat ku mbanim ligjërata, e kemi përdorur si klasë. Shkonim atje me kompjuterë lap-top, nuk kishim se ku t’i kyçim në rrymë. Thjesht i kemi hequr ato studime të shpërndara dhe pastaj kemi shkuar në Tetovë, por, ja pas dy ose tri vitesh numri nuk është as 10 për qind e kuotës, kështu që edhe ata u zhvendosën në Shkup. As nuk kemi hapësirë, as nuk mund të mbajmë mësime dhe nuk ka interes, sepse atje ka edhe fakultete të tjera për profesionin juridik. Sipas meje, këtu në Shkup kushtet janë ideale.

Në Maqedoni, studime të shpërndara ka në 22 vende. Shihet qartë se ajo cilësi që fitohet në fakultetin ku mësoni nuk është e njëjtë me atë që fitohet në shkollat ​​e mesme dhe ato fillore. Mendoj se nuk është problem i madh që të vijnë studentë nga Kumanova, Tetova për të parë se si jetohet. Mendoj se ai projekt i studimeve të shpërndara thjesht duhet të lihet, sidomos mendoj për profesionin juridik, pasi që ne nuk mund t’ua japim të njëjtën cilësi.

 

 

 

Inbox7: Sipas mendimit tuaj, sa janë kushtetuese propozimet për mësuesit zëvendësues gjatë grevës?

 

Davitkovskit: Mendoj se këtu qeveria ka përshpejtuar. Me sa duket, ministria dikasteriale dhe Sindikata nuk i lexojnë ligjet. Ka Ligj për institucionet, të miratuar në vitin 2005, të cilin për ndonjë rastësi e kam shkruar unë, ku është garantuar e drejta e grevës për punonjësit e shërbimeve publike dhe në ligji është thënë se kur duan të shkojnë në grevë, duhet të sigurojnë kushtet minimale të punës. Për shembull, në kirurgji ose arsim duhet të sigurohen kushtet minimale. Nuk mund të ndalet shërbimi, ajo është e rregulluar. Dhe nëse marrin një vendim për grevë duhet të bëhet program, një pjesë mund të shkojnë në grevë, kurse pjesa tjetër duhet të vazhdojë punën. Këtu te ne ajo kuptohet fjalë për fjalë. Por, te ne, atje ku kryhet një veprim publik veprimtaria duhet të kryhet për shkak të parimit të vazhdimësisë.

 

Ata ndryshuan ligjin për arsimin fillor, të mesëm, dhe u përzien. Nuk kishte nevojë për mësuesit zëvendësues kur tashmë ekziston legjislacioni ligjor për të.

Ajo është një luftë psikologjike mes sindikatës dhe Qeverisë. Vetëm dikush po t’i lexonte rregullat, nuk do të vinte deri te kjo situatë.

 

 

 

Inbox7: Në konferencën me rastin e përvjetorit të Marrëveshjes Kornizë këtë verë, përmendët se ky dokument nuk implementohet si duhet dhe se nuk ka analizë për atë se sa zbatohet gjuha në institucionet publike..

 

Davitkovskit: Ne sollëm amendamentet dhe në këtë bazë ndryshuam ligjet. Nuk ka se çfarë të lexojmë. Ajo që është shkruar duhet të zbatohet. Për shembull, në qoftë se Shkupi u bë një qytet dygjuhësh, të gjitha rrugët që janë nën kompetencën e tij duhet të jenë në dy gjuhë. Nuk mund të kërkoni dygjuhësi në Berovë. Si është e mundur që në nivelin e Shkupit të ketë dygjuhësi, kurse toponimet  të jenë me një gjuhë. E njëjta gjë është edhe në Tetovë, ku nuk mund çdo gjë të jetë vetëm në shqip. E njëjta gjë vlen edhe për flamujt. Dihet ajo gjë. Kemi Ligjin për flamujt, por jemi dëshmitarë se në shumë festime nuk vihet flamuri i Maqedonisë. Ne shohim ta interpretojmë frymën e Marrëveshjes Kornizë. Nuk ka përse të interpretohet fryma e marrëveshjes. Atje në shtyllë duhet të qëndrojë flamuri i Maqedonisë. A e respekton dikush ligjin apo jo. Çdoherë kur dëshirojmë të mos implementojmë diçka e kërkojmë frymën e Marrëveshjes Kornizë. Prandaj reagojnë edhe përfaqësuesit e huajt, sepse ne e kemi rregulluar këtë gjë, por nuk duam ta zbatojmë. Nuk është problemi me ligjet, por në zbatimin e tyre.

 

 

 

Inbox7: Cilat janë vendet ku nuk zbatohet Marrëveshja Kornizë?

 

Davitkovskit: Secilit si i konvenon ashtu edhe e zbaton. Sepse nuk kemi një qasje konsistente. Nëse është nënshkruar, nëse janë ndryshuar Kushtetuta, ligjet, ajo është një pjesë e sistemit tonë juridik dhe duhet ta respektojmë atë. Nuk mundet tani të mendohemi nëse është dashur të miratohet Marrëveshja Kornizë.

zafirova.zafirova@gmail.com