Data e sotme
December 1, 2022

Konkurs për shkolla të mesme për produkte multimediale “Multi-via-media: Si e ndërtojmë bashkëjetesën në shkolla”

Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim dhe Media Instituti i Maqedonisë shpallinkonkurs për shkolla të mesme për produkte multimediale  me temë: “Multi-via-media: Si e ndërtojmë bashkëjetesën në shkolla”

Qëllimi i konkursit është që të nxiten nxënësit dhe profesorët e shkollave të mesme për të prodhuar produkte multimediale, me të cilat do t’i prezentojnë aktivitetet shkollore të dedikuara për integrimin ndëretnik në arsim, me qëllim që të forcohet bashkëpunimi ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike dhe kultivimi i diversiteteve kulturore.

Kriteret për pjesëmarrje dhe përzgjedhja

Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë të gjitha shkollat e mesme shtetërore të Republikës së Maqedonisë, të cilat mund të aplikojnë me:

 • Video tregim
 • Foto – tregim
 • Tregim multimedial (kombinim i tekstit, videos, audios, fotografisë)

Nuk ekziston kufizim në numrin e produkteve multimediale, me të cilat një shkollë mund të aplikojë, por, të njëjtat duhet të përfshijnë tema dhe aktivitete të ndryshme në kontekst të integrimit ndëretnik në arsim.

Kriteret më të rëndësishme për vlerësimin e produkteve më të mira multimediale janë:

 • Kualiteti i punimit të produktit multimedial;
 • Angazhimi i vetë nxënësve dhe profesorëve në përgatitjen e tij;
 • Kriteret për realizimin e suksesshëm të aktiviteteve të përbashkëta për integrimin ndëretnik në arsim, të cilat janë në dispozicion në vegzën (linkun) në vijim: http://mk.pmio.mk/gradenje-na-kapaciteti-materijali/алатки-за-успешно-спроведување-на-зае/
 • Përzgjedhjen e produkteve më të mira multimedialedo ta bëjë juria profesionale e përbërë nga përfaqësues të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim (PINA), fotografë profesional, gazetarë dhe producentë.

Fondi shpërblyes

Për tri shkollat me renditje më të lartë, do të ndahen çmimet në vijim:

 • Çmimi i parë– Kamerë GoPro 3 dhe lap-top
 • Çmimi i dytë– Kamerë GoPro3
 • Çmimi i tretë – Fotoaparat digjital

Shkollat e tjera me produkte multimediale të spikatura do të fitojnë mirënjohje dhe do të marrin pjesë në ngjarjen solemne-ekspozitën, e cila do të organizohet në fund të konkursit.

Si dhe deri kur të aplikoni?

Produktet multimediale, së bashku me formularin për aplikim duhet të dërgohen vetëm përmes postës elektronike: konkursiPMIO@gmail.com ,  me titull te e-mailit: „Aplikim për konkursin Multi-via-media: Si e ndërtojmë bashkëjetesën në shkolla“, më së voni deri më 16 shkurt të vitit 2015.

 • Video tregimet mund të xhirohen dhe montohen me çfarëdo aparati digjital dhe softuer legal, të cilat do t’i kenë në dispozicion nxënësit dhe profesorët. Videot finale duhet të vendosen në YouTube, ndërsa pastaj linku të kopjohet në formularin për aplikim;
 • Foto- tregimet duhet të përgatiten në prezentim Power Point, ashtu që në secilin slajd duhet të ketë nga një fotografi dhe legjendë për të. Foto – tregimi final dërgohet së bashku me formularin e plotësuar për aplikim;
 • Tregimet multimediale duhet të përgatiten në Word dokument, i cili përveç tekstit duhet të përmbajë fotografi dhe linqe nga videot apo audio pjesët, të cilat më parë janë vendosur në YouTube ose Sundcloud. Tregimi final multimedial dërgohet së bashku me formularin e plotësuar për aplikim.

Formularin për aplikim në konkurs mund ta merrni në linkun në vijim:http://sq.pmio.mk/category/call-for-applications/

Të gjitha informacionet për konkursin janë në dispozicion në ueb-faqen e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim: www.pmio.mk

Për informata më të hollësishme kontaktoni me:

–      Erlin Agiç, nga PINA/QMAC, e-posta: Eagich@mcgo.org.mk, tel: 070 225 284

–      Sllavço Milenkovski prej Media Institutit të Maqedonisë, e-posta slavco@mim.org.mk  , dhe në tel: 02/ 30 90 144